ساعت کار اداری بخش کنسولی (جهت دریافت و تحویل مدارک)
از دوشنبه تا جمعه
از ساعت 9 تا 12
ساعت کار اداری سفارت
از دوشنبه تا جمعه
از ساعت 8 تا 16

گالری فیلم